Douaneopleidingen Nederland
Online inschrijven

of bel 06 18 39 50 54

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en voorwaarden voor de Douane Assessment Test.

Algemene voorwaarden Douaneopleidingen Nederland

  Artikel 1  
  Begrippen  
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
a. Douaneopleidingen Nederland  
  de besloten vennootschap Douaneopleidingen Nederland, gevestigd te 9501 VJ Stadskanaal aan de Navolaan 44;
       
b. Cursus:  
  alle opleidingen, trainingen of workshops van Douaneopleidingen Nederland;
       
c. Opdrachtgever:  
  de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie (onder meer) Douaneopleidingen Nederland een cursus verzorgt;
       
d. Deelnemer:  
  de door opdrachtgever schriftelijk aangemelde natuurlijke persoon aan wie de cursus wordt gegeven;
       
e. Overeenkomst:  
  het geheel van de tussen Douaneopleidingen Nederland en de opdrachtgever gemaakte afspraken, waarvan de algemene voorwaarden deel uitmaken, op basis waarvan Douaneopleidingen Nederland voor (onder meer) opdrachtgever een cursus verzorgt.
   
  Artikel 2  
  Aanbiedingen  
  Tenzij anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Douaneopleidingen Nederland vrijblijvend en twee maanden geldig.
   
  Artikel 3  
  Inschrijving  
3.1 Deelname aan een door Douaneopleidingen Nederland verzorgde cursus is slechts mogelijk na inschrijving.
   
3.2 Inschrijving voor een cursus kan alleen plaatsvinden door het daarvoor bestemde formulier in te vullen, te ondertekenen en tijdig aan Douaneopleidingen Nederland toe te zenden. Douaneopleidingen Nederland zal de ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier bevestigen. Hiermee is de inschrijving voltooid en komt de overeenkomst tot stand. Vermelde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
   
3.3 Douaneopleidingen Nederland is te allen tijde gerechtigd om inschrijving om haar moverende redenen te weigeren zonder dat zij gehouden is om die redenen kenbaar te maken.
   
  Artikel 4  
  Legitimatie  
  De deelnemer is verplicht om tijdens de cursus het bewijs van inschrijving en een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en deze op verzoek van Douaneopleidingen Nederland c.q. een daartoe door Douaneopleidingen Nederland aangewezen persoon te tonen.
   
  Artikel 5  
  Prijzen en betaling  
5.1 De door opdrachtgever voor de cursus aan Douaneopleidingen Nederland verschuldigde prijs bestaat uit het cursusgeld dat wordt vermeld in de informatie die Douaneopleidingen Nederland verstrekt aangaande de cursussen die zij verzorgt.
   
5.2 De voor de cursus verschuldigde prijs dient voorafgaand aan het volgen van de cursus te zijn betaald binnen de termijn die is vermeld op de factuur die opdrachtgever dienaangaande van Douaneopleidingen Nederland ontvangt. Indien volgend op de inschrijving voldoende tijd resteert, bedraagt de betalingstermijn ter zake van de verschuldigde prijs minimaal twee weken. Bij inschrijving voor een cursus die binnen twee weken na inschrijving zal worden verzorgd, kan Douaneopleidingen Nederland de betalingstermijn ter zake van de verschuldigde prijs naar eigen inzicht bepalen.
   
5.3 Indien de verschuldigde prijs niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever over de periode dat hij met de betaling van de prijs in verzuim is (geweest), de wettelijke rente verschuldigd. Alsdan is opdrachtgever bovendien gehouden aan Douaneopleidingen Nederland alle kosten te vergoeden die Douaneopleidingen Nederland redelijkerwijs heeft moeten maken om de prijs en de ter zake daarvan verschuldigde rente te incasseren.
   
  Artikel 6  
  Annulering en vervanging  
6.1 Annulering door opdrachtgever van de inschrijving voor een cursus dient per aangetekende brief te geschieden.
   
6.2 Bij annulering door opdrachtgever van de inschrijving die uiterlijk vier weken vóór de geplande aanvangsdatum van de betreffende cursus plaatsvindt, zal Douaneopleidingen Nederland het cursusgeld, voor zover dit reeds is betaald, aan opdrachtgever terugbetalen. Bij annulering door opdrachtgever tussen vier weken en twee weken voor de geplande aanvangsdatum van betreffende cursus, zal Douaneopleidingen Nederland de helft van het cursusgeld, voor zover dit reeds betaald is, terugbetalen. Bij annulering door opdrachtgever binnen twee weken vóór de geplande aanvangsdatum van de betreffende cursus, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Het ter zake van de inschrijving verschuldigde inschrijfgeld blijft te allen tijde verschuldigd.
   
6.3 Douaneopleidingen Nederland is gerechtigd om een cursus tot twee weken voor de geplande aanvangsdatum van de betreffende cursus om haar moverende reden te annuleren. Na die tijd kan een cursus door Douaneopleidingen Nederland alleen wegens bijzondere omstandigheden worden geannuleerd.
   
6.4 Bij annulering van een cursus door Douaneopleidingen Nederland voorafgaand aan de geplande aanvangsdatum van de betreffende cursus, zal Douaneopleidingen Nederland omgaand na annulering de volledige prijs van de cursus, voor zover deze reeds is betaald, aan opdrachtgever terugbetalen.
   
6.5 Bij annulering van een cursus door Douaneopleidingen Nederland na aanvang van de betreffende cursus, zal Douaneopleidingen Nederland omgaand na annulering de prijs van de cursus, voor zover deze reeds is betaald, naar rato aan opdrachtgever terugbetalen.
   
6.6 Opdrachtgever is gerechtigd om tot twee weken vóór de aanvang van een cursus de deelnemer te vervangen door een ander. Een dergelijke vervanging dient schriftelijk aan Douaneopleidingen Nederland te worden doorgegeven onder vermelding van de naam van de deelnemer, de naam van de vervanger en de cursus waarvoor is ingeschreven.
   
  Artikel 7  
  Wijzigingen  
7.1 Douaneopleidingen Nederland is te allen tijde gerechtigd om een cursus om haar moverende reden binnen redelijke grenzen aan te passen
   
7.2 Ter zake van een in artikel 7.1 bedoelde aanpassing is Douaneopleidingen Nederland aan opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd, zo lang de door Douaneopleidingen Nederland te verrichten prestatie(s) moeten worden geacht gelijk te zijn gebleven, althans niet te zijn verminderd.
   
  Artikel 8  
  Cursusmateriaal  
8.1 Tenzij anders is aangegeven, blijft al het materiaal in het kader van de cursus door Douaneopleidingen Nederland aan opdrachtgever respectievelijk deelnemer wordt verstrekt eigendom van Douaneopleidingen Nederland.
   
8.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Douaneopleidingen Nederland, mag van het materiaal dat in het kader van de cursus door Douaneopleidingen Nederland wordt verstrekt, niets worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.
   
  Artikel 9  
  Toetsen / Examens  
9.1 De mogelijkheid bestaat dat aan een bepaalde cursus één of meerder (verplichte) toetsen en/of examens zijn verbonden. Indien dit het geval is, dan is dit vermeld in de informatie, die door Douaneopleidingen Nederland aangaande de door haar verzorgde cursussen is verstrekt. Een dergelijk toets of examen kan door Douaneopleidingen Nederland zelf of door een derde worden afgenomen.
   
9.2

Aan de in artikel 9.1 bedoelde toetsen of examens kunnen – naast de prijs van de cursus – kosten verbonden zijn. Indien de betreffende toets of het examen wordt afgenomen door Douaneopleidingen Nederland, gelden voor de daaraan verbonden kosten dezelfde betalingsregels als voor de prijs van de cursus. Indien de betreffende toets of het examen door een derde wordt afgenomen, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving / aanmelding van de deelnemer en voor betaling van de eventueel daaraan verbonden kosten.

   
  Artikel 10  
  Aansprakelijkheid  
10.1 Douaneopleidingen Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik c.q. de toepassing van de informatie, die op welke wijze dan ook en ongeacht de juistheid ervan, voorafgaand aan, tijdens of volgend op een cursus wordt verstrekt, behoudens voor zover de schade in een voorkomend geval wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Douaneopleidingen Nederland
   
10.2 Opdrachtgever is jegens Douaneopleidingen Nederland aansprakelijk voor alle eventuele schade van Douaneopleidingen Nederland die het gevolg is van een doen of nalaten van de deelnemer tijdens c.q. in verband met een cursus.
   
  Artikel 11  
  Geschillen  
11.1 Alle eventuele geschillen tussen Douaneopleidingen Nederland en de opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staan, kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.
   
11.2 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is opdrachtgever gerechtigd om binnen één maand nadat Douaneopleidingen Nederland zich schriftelijk jegens opdrachtgever op het bepaalde in artikel 11.1 heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
   

Aanvullende voorwaarden Douane Assessment Test

  Artikel 12  
  Begrippen  
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   
a. Cursus
daar waar over cursus wordt gesproken dient tevens Douane Assessment Test te worden gelezen;
   
b. Toetsen / examens:
daar waar over toetsen / examen wordt gesproken dient tevens de Douane Assessment test te worden gelezen;
   
c. Inschrijving:
daar waar over inschrijving wordt gesproken dient tevens aanmelding te worden gelezen.
   
  Artikel 13
  Annulering en vervanging Douane Assessment Test
13.1 Annulering door opdrachtgever van de aanmelding voor een Douane Assessment Test is niet mogelijk.
   
13.2 Opdrachtgever is gerechtigd om op ieder moment de deelnemer te vervangen door een andere persoon. Een dergelijke vervanging dient schriftelijk aan Douaneopleidingen Nederland te worden doorgegeven onder vermelding van de naam van de deelnemer, de naam van de vervanger en de test waarvoor is ingeschreven.
   
  Artikel 14
  Resultaten
14.1 Zowel de resultaten van de in artikel 9.1 bedoelde toetsen of examens als de testen van de Douane Assessment Test zullen door Douaneopleidingen Nederland vertrouwelijk worden behandeld. Individuele resultaten zullen, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt. Douaneopleidingen Nederland B.V. behoudt zich het recht voor resultaten, niet herleidbaar tot individuen en/of opdrachtgever openbaar te maken.
   
  Artikel 15
  Aansprakelijkheid
15.1 Douaneopleidingen Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen van het niet ter beschikking hebben van producten of diensten waarvoor men zich ingeschreven c.q. aangemeld heeft of het niet bereikbaar zijn c.q. toepasbaar zijn van een product of dienst, behoudens voor zover de schade in een voorkomend geval wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Douaneopleidingen Nederland.
   

 

Schrijf u nu in voor een opleiding of training!

Online inschrijfformulier